08 септември 2006

Избори за български президент в Исландия?

На 22. октомври 2006 ще се проведат избори за български президент. Ще гласуваме ли българите в Исландия и какво трябва да направим преди това. Отговорите на тези въпроси изпрати специално за bulgaria.is българското посолство в Осло:

С Решение на Народното събрание от 27 юли 2006 г. бяха насрочени избори за президент и вицепрезидент на Република България на 22 октомври 2006 г. (Обн. ДВ бр. 62 от 01.08.2006).
Приложено Ви изпращаме Закона за избор на президент и вицепрезидент на Републиката, както и Решение № 14 от 23 август 2006г. на Централната избирателна комисия относно реда и условията за провеждане на изборите в чужбина.
Моля да се обърне внимание, че избирателна секция в чужбина се образува само при условие, че до 1 октомври 2006г. бъдат подадени 100 заявления до съответната българска дипломатическа мисия, съдържащи необходимата информация за заявителите. За включването им в предизборните списъци е необходимо заявленията да съдържат: трите имена по българския паспорт на избирателя; мястото и датата на раждане; ЕГН; адресът на пребиваване в чужбина; постоянният адрес на заявителя в Република България; номерът на българския паспорт.
Подаването на заявление може да се извърши чрез изпращане по поща, факс или електронна поща, като във всички случаи е необходимо да се вижда саморъчния подпис на заявителя.
Избори в Исландия за българските граждани, живеещи там, ще бъдат проведени само при условие, че бъде получено съгласието на исландското правителство /което вече е поискано/ и, че до 1 октомври 2006г. в Посолството в Осло бъдат подадени най-малко 100 заявления за участие в изборите. Изпращаме ви и образец на Заявление за участие в изборите.
- Гласуването и конкретно легитимирането на желаещите да гласуват ще може да се извършва само с валидeн български документ за самоличност, издаден съгласно чл. 38 от Закона за българските документи за самоличност, а именно: паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт, моряшки паспорт или военна карта за самоличност. Не е възможно гласуване с лична карта.
В случаите на изтекъл срок на валидност на паспорта ще може да се гласува със служебна бележка по образец, издадена от Посолството, удостоверяваща подаването на документи за нов паспорт или заверката на документи за издаване на нов паспорт чрез упълномощено лице.
- Подаването на документи за издаването на нов паспорт става чрез лично явяване на заявителя в консулската служба на Посолството, който собственоръчно полага подпис върху заявлението за паспорт пред консулското длъжностно лице. Нов паспорт може да бъде издаден и от полицейското управление по постоянен адрес на заявителя в Република България.
За повече информация във връзка с провеждането на изборите моля да се обръщате към г-жа Снежина Алфредова, завеждащ Консулската служба в Посолството – тел. 00 47 22 55 40 40; факс 00 47 22 55 40 24; е-mail: bulgemb@online.no.
5 септември 2006г.
Посолство на България - Осло

Приложения:
- Заявление за участие в изборите (ms word) (pdf);
- Избори в чужбина (pdf);
- Закон за избор на президент (pdf).